Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Župkove na základe § 11 ods. 4 , písmeno „k“, zákona č. 369 / 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov účinných od 01.04.2010 vydáva pre obce Župkov tento

ŠTATÚT OBCE ŽUPKOV.

PRVÁ HLAVA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Štatút obce Župkov upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
2. Štatút obce Župkov je základným normatívno – právnym a organizačným predpisom obce.
 

................................


 
Štatút obce (Celý dokument)
 Štatút_obce.doc (127.5 kB) (127.5 kB)

 

Za obsah zodpovedá
webmaster4624146

Úvodná stránka