Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

Informácie

      Centrum voľného času Župkov je zriadené ako príspevková organizácia obce Župkov.  Jeho cieľom je pútavou a hravou formou podnecovať v deťoch a v mládeži dopyt po voľnočasových aktivitách. Centrum je školské zariadenie s celoročnou prevádzkou s dátum zriadenia 1. 9. 2012.


      V školskom roku 2012/2013 sme otvorili 22 záujmových útvarov, v ktorých činnosť začína od 1. 10. 2012 a je určená pre všetkých záujemcov (deťom materských škôl mikroregiónu Kľakovská dolina, žiakom Základnej školy s materskou školou Župkov, študentom stredných a vysokých škôl a mládeži do 30 rokov) bez ohľadu na sociálne, pracovné či spoločenské postavenie. Sídlom CVČ je Základná škola s materskou školou Župkov. Na svoju činnosť má  CVČ k dispozícii všetky priestory základnej školy s materskou školou podľa zamerania jednotlivých záujmových útvarov a v prípade potreby aj ďalšie vyhovujúce priestory, a to telocvičňu, ihriská, Spoločenský dom, ako aj priestory materských škôl a obcí mikroregiónu Kľakovská dolina.


Centrum bude poskytovať tieto formy záujmového vzdelávania:
- pravidelná: krúžky, záujmové útvary najčastejšie s týždennou periodicitou činnosti,
- príležitostná činnosť: súťaže, besedy, výlety, školské predmetové olympiády,
- tábory počas školských prázdnin,
- sústredenia.


      Ponuka aktivít v jednotlivých záujmových útvaroch je športového, kultúrneho, prírodovedného, či estetického zamerania. CVČ Župkov vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie  nadobudnutých zručností a schopností detí a mládeži, na rozvíjanie ich talentu a vzdelávanie sa. A to aj organizovaním rôznych súťaží a olympiád podľa potrieb žiakov ZŠ.


      Centrum aktívne spolupracuje s inými obcami Kľakovského regiónu s cieľom hľadania spoločných záujmových činností pre deti a mládež. Tento cieľ sa nám darí i úspešne napĺňať. V obci Píla sa za pomoci obecného úradu zapojili rodičia, ktorí vykonávajú voľnočasové aktivity v popoludňajších hodinách pre deti rómskej národnosti. V okolitých materských škôlkach sme za pomoci ich vedenia vytvorili aktivity pre deti s rôznou tematikou. V MŠ Horné Hámre sa deti tešia z tanečného krúžku, v MŠ Hrabičov navštevujú pohybový krúžok, v MŠ Župkov sa deti hravou formou vzdelávajú v anglickom jazyku a učia sa spoznávať ľudové tradície ich regiónu. Podobnou činnosťou sa do projektu zapojili aj p. učiteľky z MŠ Ostrý Grúň.  


      Okrem tejto spolupráce je CVČ otvorené záujmovým útvarom/klubom pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, členov športových klubov, občianskych združení, ktoré poskytujú nepovinné vzdelávanie a záujmovú činnosť v obsahovom súlade s programom CVČ a majú vo svojich radoch mladých ľudí do 30 rokov.


      Členovia záujmových útvarov sú vedení kvalifikovanými pedagogickými a externými zamestnancami so smerovaním k aktívnemu využívaniu voľného času, ako cesty k zdravému spôsobu života.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster4624150

Úvodná stránka